Soittajarekisteriseloste

Rekisteri- ja tietosuojaseloste

 

Tämä on Collegium Musicum Turku ry:n henkilötietolain (10 ja 24 §) ja EU:n tietosuoja-asetuksen (GDPR) mukainen rekisteri- ja tietosuojaseloste. Laadittu 21.5.2018. Päivitetty 1.2.2024.

 

1. Rekisterinpitäjä

Collegium Musicum Turku ry

℅ Ronja Valkama

Yo-kylä 52 A 13, 20540 Turku

 

2. Rekisteristä vastaava yhteyshenkilö

Ronja Valkama, puheenjohtaja@cmtorkesteri.fi, 050 436 5344

 

3. Rekisterin nimi

Collegium Musicum Turku ry:n soittajarekisteri

 

4. Oikeusperuste ja henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

Henkilötietojen käsittelyn oikeusperusteena on rekisteröidyn antama suostumus. 

 

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus on toteuttaa yhdistyksen tarkoitusta (orkesteritoiminta), hoitaa yhdistyksen toimintaan liittyvää viestintää sekä kutsua rekisteröityjä osallistumaan yhdistyksen toimintaan esimerkiksi keikkasoittajana. 

 

Tietoja ei käytetä automatisoituun päätöksentekoon tai profilointiin. 

 

5. Rekisterin tietosisältö

Rekisteriin tallennettavia tietoja ovat: henkilön nimi ja yhteystiedot (sähköposti ja/tai puhelinnumero) sekä instrumentti. Lisäksi rekisteriin voidaan tallentaa tietoja rekisteröidyn osallistumisesta yhdistyksen tapahtumiin sekä rekisteröidyn musiikillisesta opiskelu- tai ammattitaustasta. 

 

Tiedot säilytetään niin kauan, kuin yhdistys katsoo siihen olevan tarvetta, tai rekisteröity pyytää rekisterinpitäjää poistamaan tiedot rekisteristä. 

 

6. Säännönmukaiset tietolähteet

Rekisteriin tallennettavat tiedot saadaan ensisijaisesti rekisteröidyltä itseltään sekä rekisteröidyn viestintään ja asiointiin liittyvistä tapahtumista. 

 

Henkilötietoja voidaan kerätä ja kerättyjä henkilötietoja päivittää myös yhteistyökumppaneiltamme sekä henkilötietoja koskevia palveluja tarjoavilta viranomaisilta ja yrityksiltä, kuten yhteystietojen päivityspalveluja tarjoavilta viranomaisilta tai yrityksiltä, esimerkiksi: VRK/Väestötietojärjestelmästä, Postin osoitetietojärjestelmästä, puhelinyhtiöiden yhteystietorekistereistä ja muista vastaavista yksityisistä ja julkisista rekistereistä.

 

7. Tietojen säännönmukaiset luovutukset ja tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle

Tietoja ei luovuteta säännönmukaisesti muille tahoille. Tietoja voidaan julkaista siltä osin, kuin niin on erikseen sovittu rekisteröidyn kanssa. 

 

Tietoja voidaan siirtää rekisterinpitäjän toimesta myös EU:n tai ETA:n ulkopuolelle tietosuojalainsäädännön mukaisesti ja sen asettamissa rajoissa. 

 

8. Rekisterin suojauksen periaatteet

Rekisterin käsittelyssä noudatetaan huolellisuutta ja tietojärjestelmien avulla käsiteltävät tiedot suojataan asianmukaisesti. Kun rekisteritietoja säilytetään Internet-palvelimilla, niiden laitteistojen fyysisestä ja digitaalisesta tietoturvasta huolehditaan asiaankuuluvasti. Rekisterinpitäjä huolehtii siitä, että tallennettuja tietoja sekä palvelimien käyttöoikeuksia ja muita henkilötietojen turvallisuuden kannalta kriittisiä tietoja käsitellään luottamuksellisesti ja vain niiden henkilöiden toimesta, joiden tehtävänkuvaan se kuuluu. 

 

9. Tarkastusoikeus ja oikeus vaatia tiedon korjaamista

Jokaisella rekisterissä olevalla henkilöllä on oikeus tarkistaa rekisteriin tallennetut tietonsa ja vaatia mahdollisen virheellisen tiedon korjaamista ja puutteellisen tiedon täydentämistä. Mikäli henkilö haluaa tarkistaa hänestä tallennetut tiedot tai vaatia niihin oikaisua, pyyntö tulee lähettää kirjallisesti rekisterinpitäjälle. Rekisterinpitäjä voi pyytää tarvittaessa pyynnön esittäjää todistamaan henkilöllisyytensä. Rekisterinpitäjä vastaa asiakkaalle EU:n tietosuoja-asetuksessa säädetyssä ajassa (pääsääntöisesti kuukauden kuluessa). 

 

10. Muut henkilötietojen käsittelyyn liittyvät oikeudet

Rekisterissä olevalla henkilöllä on oikeus pyytää häntä koskevien henkilötietojen poistamiseen rekisteristä (“oikeus tulla unohdetuksi”). Niin ikään rekisteröidyllä on muut EU:n tietosuoja-asetuksen mukaiset oikeudet, kuten henkilötietojen käsittelyn rajoittaminen tietyissä tilanteissa. Pyynnöt tulee lähettää kirjallisesti rekisterinpitäjälle. Rekisterinpitäjä voi pyytää tarvittaessa pyynnön esittäjää todistamaan henkilöllisyytensä. Rekisterinpitäjä vastaa asiakkaalle EU:n tietosuoja-asetuksessa säädetyssä ajassa (pääsääntöisesti kuukauden kuluessa).